Giá DAP xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm xuống mức 395-400 USD/tấn FOB
 

Giá DAP xuất khẩu của Trung Quốc đã giảm xuống mức 395-400 USD/tấn FOB

Giá DAP xuất khẩu (bình quân tháng) của Trung Quốc từ tháng 1/2017-1/2019 (USD/tấn, FOB)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp (Tháng 1*/2019: Cập nhật đến ngày 16/1)