Giá DAP Trung Quốc xuất khẩu năm 2016-2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá DAP Trung Quốc xuất khẩu năm 2016-2017

Giá DAP Trung Quốc xuất khẩu năm 2016-2017, USD/tấn FOB

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp (Tháng 1*/2018: Cập nhật đến ngày 10/01)