Giá DAP Trung Quốc giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2016-5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá DAP Trung Quốc giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2016-5/2017

Giá DAP Trung Quốc giao dịch tại chợ Trần Xuân Soạn từ 1/2016-5/2017, đ/kg

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp; (*): Tính đến 26/5