Giá DAP tại Trần Xuân Soạn, tháng 1/2017 – tháng 12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Giá DAP tại Trần Xuân Soạn, tháng 1/2017 – tháng 12/2017

Giá DAP tại Trần Xuân Soạn, tháng 1/2017 – tháng 12/2017, Vnd/kg

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp (Tháng 12*/2017: Cập nhật đến ngày 14/12)