Giá DAP nhập khẩu chào tại thị trường nội địa Việt Nam nửa đầu tháng 5 không đổi so với cuối tháng 4/2019
 

Giá DAP nhập khẩu chào tại thị trường nội địa Việt Nam nửa đầu tháng 5 không đổi so với cuối tháng 4/2019

Diễn biến giá DAP Việt Nam tại chợ Trần Xuân Soạn năm 2018-2019 (đ/kg): Giá DAP nhập khẩu chào tại thị trường nội địa Việt Nam nửa đầu tháng 5 không đổi so với cuối tháng 4/2019.

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp (tháng 5*/2019: Tính đến ngày 16/5/2019)