Giá DAP giao dịch tại thị trường Việt Nam đã giảm xuống theo xu hướng giá DAP thế giới
 

Giá DAP giao dịch tại thị trường Việt Nam đã giảm xuống theo xu hướng giá DAP thế giới

Tương quan giá DAP xuất khẩu của Trung Quốc và giá DAP chào bán tại thị trường Việt Nam năm 2018-2019: Giá DAP giao dịch tại thị trường Việt Nam đã giảm xuống theo xu hướng giá DAP thế giới