Giá chào khô đậu tương FOB kỳ hạn cho một số thị trường tiêu biểu ngày 10/10 (USD/tấn)
 

Giá chào khô đậu tương FOB kỳ hạn cho một số thị trường tiêu biểu ngày 10/10 (USD/tấn)

Giá chào khô đậu tương FOB kỳ hạn cho một số thị trường tiêu biểu ngày 10/10 (USD/tấn)

Tin tham khảo