Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 7/8
 

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 7/8

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 7/8, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 7/8

Ngày 6/8

Thay đổi

SVR 3L       

30600

31200

-600

SVR 20

26300

27000

-700

SVR 10

26600

27300

-700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 7/8, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 7/8

Ngày 6/8

Thay đổi

SVR 5

28100

28700

-600

SVR L

30900

31500

-600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 7/8, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 7/8

Ngày 6/8

Thay đổi

RSS1

29100          

29800          

-700

RSS3

28400

29100

-700

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo