Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 29/6
 

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 29/6

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 29/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 29/06

Ngày 28/06

Thay đổi

SVR 3L       

31800

31800

0

SVR 20

30600

30600

0

SVR 10

30900

30900

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 29/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 29/06

Ngày 28/06

Thay đổi

SVR 5

31300

31300

0

SVR L

32100

32100

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 29/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 29/06

Ngày 28/06

Thay đổi

RSS1

32600          

32600          

0

RSS3

31900

31900

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo