Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 22/6
 

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 22/6

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 22/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 22/06

Ngày 21/06

Thay đổi

SVR 3L       

31800

33900

-2100

SVR 20

30600

32700

-2100

SVR 10

30900

33000

-2100

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 22/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 22/06

Ngày 21/06

Thay đổi

SVR 5

31300

33400

-2100

SVR L

32100

34200

-2100

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 22/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 22/06

Ngày 21/06

Thay đổi

RSS1

32600          

34700          

-2100

RSS3

31900

34000

-2100

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo