Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 20/6
 

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 20/6

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 20/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 20/06

Ngày 19/06

Thay đổi

SVR 3L       

33900

33900

0

SVR 20

32700

32700

0

SVR 10

33000

33000

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 20/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 20/06

Ngày 19/06

Thay đổi

SVR 5

33400

33400

0

SVR L

34200

34200

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 20/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 20/06

Ngày 19/06

Thay đổi

RSS1

34700          

34700          

0

RSS3

34000

34000

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo