Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 15/5
 

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 15/5

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 15/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 15/5

Ngày 14/5

Thay đổi

SVR 3L       

33800

34100

-300

SVR 20

29100

29500

-400

SVR 10

29900

30300

-400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 15/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 15/5

Ngày 14/5

Thay đổi

SVR 5

31300

31600

-300

SVR L

34100

34400

-300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 15/5, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 15/5

Ngày 14/5

Thay đổi

RSS1

32300          

32700          

-400

RSS3

31900

32200

-300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo