Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 13/6
 

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 13/6

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 13/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 13/06

Ngày 12/06

Thay đổi

SVR 3L       

36300

36300

0

SVR 20

35000

35000

0

SVR 10

35300

35300

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 13/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 13/06

Ngày 12/06

Thay đổi

SVR 5

35700

35700

0

SVR L

36600

36600

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 13/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 13/06

Ngày 12/06

Thay đổi

RSS1

37000          

37000          

0

RSS3

36300

36300

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo