Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 12/10
 

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 12/10

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 12/10, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 12/10

Ngày 11/10

Thay đổi

SVR 3L       

31500

31300

200

SVR 20

30400

30200

200

SVR 10

30700

30900

-200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 12/10, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 12/10

Ngày 11/10

Thay đổi

SVR 5

31100

31100

0

SVR L

31800

31500

300

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 12/10, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 12/10

Ngày 11/10

Thay đổi

RSS1

32400          

32200          

200

RSS3

31700

31500

200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo