Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 10/8
 

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 10/8

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 10/8, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 10/8

Ngày 9/8

Thay đổi

SVR 3L       

30400

30400

0

SVR 20

29300

29300

0

SVR 10

29600

29600

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 10/8, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 10/8

Ngày 9/8

Thay đổi

SVR 5

30000

30000

0

SVR L

30700

30700

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 10/8, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 10/8

Ngày 9/8

Thay đổi

RSS1

31300          

31300          

0

RSS3

30600

30600

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo