Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 10/10
 

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 10/10

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 10/10, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 10/10

Ngày 9/10

Thay đổi

SVR 3L       

31300

31300

0

SVR 20

30200

30200

0

SVR 10

30900

30900

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 10/10, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 10/10

Ngày 9/10

Thay đổi

SVR 5

31100

31100

0

SVR L

31500

31500

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 10/10, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 10/10

Ngày 9/10

Thay đổi

RSS1

32200          

32200          

0

RSS3

31500

31500

0

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo