Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 1/6
 

Giá cao su thành phẩm tại Đông Nam Bộ, Tây Nguyên ngày 1/6

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 01/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 01/06

Ngày 31/05

Thay đổi

SVR 3L       

34800

35200

-400

SVR 20

33500

33900

-400

SVR 10

33800

34200

-400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 01/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 01/06

Ngày 31/05

Thay đổi

SVR 5

34200

34600

-400

SVR L

35100

35500

-400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

                   

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 01/06, đồng/kg

Chủng loại

Ngày 01/06

Ngày 31/05

Thay đổi

RSS1

35500          

35900          

-400

RSS3

34800

35200

-400

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo