Giá cao su RSS3 tại Tocom giảm do tồn kho tăng
 

Giá cao su RSS3 tại Tocom giảm do tồn kho tăng

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 5/2018, 6/2018 và 7/2018 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Nguồn: Tocom