Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục xu hướng tăng
 

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục xu hướng tăng

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 12/2018, 1/2019 và 2/2019 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Nguồn: Tocom