Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục giảm
 

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục giảm

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 6/2018, 7/2018 và 8/2018 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Nguồn: Tocom