Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục giảm mạnh
 

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục giảm mạnh

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 11/2018, 12/2018 và 1/2019 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Nguồn: Tocom