Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục giảm mạnh tuần thứ 2 liên tiếp, xuống mức thấp nhất gần 8 tháng
 

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục giảm mạnh tuần thứ 2 liên tiếp, xuống mức thấp nhất gần 8 tháng

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 8/2019, 9/2019 và 10/2019 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Nguồn: Tocom