Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục giảm, nhưng có dấu hiệu phục hồi trong cuối tuần
 

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục giảm, nhưng có dấu hiệu phục hồi trong cuối tuần

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 7/2019, 8/2019 và 9/2019 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Nguồn: Tocom