Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tiếp tục giảm, nhưng có dấu hiệu phục hồi trong cuối tuần