Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng trong đầu tuần và giảm trong cuối tuần
 

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng trong đầu tuần và giảm trong cuối tuần

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 1/2019, 2/2019 và 3/2019 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Nguồn: Tocom