Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng sau kỳ nghỉ lễ nhưng giảm trở lại vào cuối tuần
 

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng sau kỳ nghỉ lễ nhưng giảm trở lại vào cuối tuần

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 5/2019, 6/2019 và 7/2019 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Nguồn: Tocom