Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng mạnh
 

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom tăng mạnh

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 5/2018, 6/2018 và 7/2018 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Nguồn: Tocom