Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom giảm xuống mức thấp nhất gần 2 năm
 

Giá cao su RSS3 tại sàn Tocom giảm xuống mức thấp nhất gần 2 năm

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 9/2018, 10/2018 và 11/2018 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Nguồn: Tocom