Giá cao su RSS3 giao dịch tại sàn Tocom giảm xuống mức thấp nhất gần 5 tháng
 

Giá cao su RSS3 giao dịch tại sàn Tocom giảm xuống mức thấp nhất gần 5 tháng

Diễn biến giá cao su RSS3 kỳ hạn tháng 4/2017, 5/2017 và 6/2017 tại sàn giao dịch Tocom, Yên/kg

Nguồn: Tocom