Giá cám tại Sa Đéc ngày 7/9/2018
 

Giá cám tại Sa Đéc ngày 7/9/2018

Giá cám tại Sa Đéc đứng giá

Chủng loại

7/9/2018

+/-

Cám

5,300-5,350

0

Tin tham khảo