Giá cám tại Lấp Vò ngày 16/7/2019
 

Giá cám tại Lấp Vò ngày 16/7/2019

Giá cám tại Lấp Vò tăng

Chủng loại

16/7/2019

+/-

Cám

5,750

150

Tin tham khảo