Giá cám tại Kiên Giang ngày 30/06/2018
 

Giá cám tại Kiên Giang ngày 30/06/2018

Giá cám tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

30/06/2018

+/-

Cám

4,950

0

 

Tin tham khảo