Giá cám tại Kiên Giang ngày 18/5/2019
 

Giá cám tại Kiên Giang ngày 18/5/2019

Giá cám tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

18/5/2019

+/-

Cám

5,300

0

Tin tham khảo