Giá cám tại Kiên Giang ngày 15/6/2019
 

Giá cám tại Kiên Giang ngày 15/6/2019

Giá cám tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

15/6/2019

+/-

Cám

4,900

0

Tin tham khảo