Giá cám tại Kiên Giang ngày 14/06/2018
 

Giá cám tại Kiên Giang ngày 14/06/2018

Giá cám tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

14/06/2018

+/-

Cám

5,250

0

Tin tham khảo