Giá cám tại Kiên Giang ngày 13/6/2019
 

Giá cám tại Kiên Giang ngày 13/6/2019

Giá cám tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

13/6/2019

+/-

Cám

4,900

0

Tin tham khảo