Giá cám tại Kiên Giang ngày 12/10/2018
 

Giá cám tại Kiên Giang ngày 12/10/2018

Giá cám tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

12/10/2018

+/-

Cám

5,550

0

Tin tham khảo