Giá cám tại Kiên Giang ngày 10/8/2019
 

Giá cám tại Kiên Giang ngày 10/8/2019

Giá cám tại Kiên Giang ổn định

Chủng loại

10/8/2019

+/-

Cám

5,300-5,400

-100

Tin tham khảo