Giá cám gạo tạm ổn định, chất lượng gạo ra thị trường khá xấu