Dự báo USDA 10/2018: Dự báo nhập khẩu của Philippines TĂNG
 

Dự báo USDA 10/2018: Dự báo nhập khẩu của Philippines TĂNG

Theo báo cáo Makets & Trade Tháng 10/2018 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA):

Sản lượng và tiêu thụ gạo toàn cầu đều được điều chỉnh giảm nhẹ trong dự báo vào tháng này. Tồn kho cuối kỳ gạo toàn cầu được điều chỉnh tăng nhẹ lên. Thương mại toàn cầu gần như không đổi so với dự báo trước đây.

 

Những thay đổi về thương mại năm 2018 so với dự báo tháng trước (triệu tấn):

Quốc gia

Đặc điểm

2018

(9/2018)

2018

(10/2018)

Thay đổi

Nguyên nhân

China

Nhập khẩu

5.5

5.0

-0.5

Giao dịch chậm

EU

Nhập khẩu

1.9

2.0

0.1

 

Philippines

Nhập khẩu

1.4

1.9

0.5

Đấu thầu tư nhân gần đây

Myanmar

Xuất khẩu

3.1

3.0

-0.1

Tăng cường xuất khẩu trong khu vực

China

Xuất khẩu

1.6

1.7

0.1

Tăng cường xuất khẩu tới Châu Phi

 

Sản xuất và thương mại gạo toàn cầu năm 2012 – 2018 (triệu tấn)

Năm/Chỉ tiêu

Sản lượng

Thương mại

Tiêu thụ

Tồn kho

2012

467.6

40.0

460.8

106.8

2013

472.5

39.5

465.4

113.9

2014

478.3

44.1

478.3

114.9

2015

478.5

42.6

477.5

114.9

2016

472.2

40.4

470.9

116.1

2017

487.1

46.8

481.6

138.1

Dự báo 2018 (Tháng 9/2018)

491,6

48,9

482,9

145,6

Dự báo 2018 (Tháng 10/2018)

491,5

49,0

482,5

145,9

Nguồn: Báo cáo World Markets and Trade, Bộ Nông nghiệp Mỹ

 

Dự báo xuất khẩu niên vụ 2017/18 của USDA Tháng 10/2018 (triệu tấn)

Tên nước

2014

2015

2016

2017

2018

(9/2018)

2018

(10/2018)

Ấn Độ

11,588

11,046

10,04

11,6

13,0

13,0

Thái Lan

10,969

9,779

9,867

11,0

10,5

10,5

Việt Nam

6,325

6,606

5,1

6,6

7,0

7,0

Pakistan

3,7

4,0

4,3

3,6

4,2

4,2

Campuchia

1,0

1,15

0,9

1,15

1,25

1,25

Myanmar

1,688

1,735

1,303

3,1

3,1

3,2

Uruquay

0,957

0,718

0,996

1,0

0,81

0,81

 

Dự báo nhập khẩu niên vụ 2017/18 của USDA Tháng 10/2018 (triệu tấn)

Tên nước

2014

2015

2016

2017

2018

(9/2018)

2018

(10/2018)

Trung Quốc

4,450

5,150

4,6

5,3

5,5

5,0

Bangladesh

-

0,6

-

2,3

1,4

1,4

Nigeria

3,2

2,1

2,0

2,5

2,6

2,6

Malaysia

0,989

1,051

0,95

1,0

0,9

0,9

Philippines

1,8

2,0

0,8

1,1

1,4

1,9

Bờ Biển Ngà

0,95

1,15

1,30

1,35

1,4

1,4

Indonesia

1,225

1,35

1,0

0,3

2,0

2,0

Senegal

0,96

0,99

0,985

1,0

1,1

1,1

Ghana

0,59

0,5

0,65

0,5

0,7

0,7

 

World Rice Trade

     January/December Year, Thousand Metric Tons

 

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19 Sep

2018/19 Oct

 

 

 

 

 

 

          none

TY Exports

 

 

 

 

 

 

    Argentina

310

527

392

350

400

400

    Australia

323

165

187

275

275

260

    Brazil

895

641

594

1,000

750

850

    Burma

1,735

1,300

3,350

3,000

3,200

3,000

    Cambodia

1,150

1,050

1,150

1,250

1,300

1,300

    China

262

368

1,173

1,700

1,800

1,900

    European Union

251

270

369

350

350

350

    Guyana

486

431

455

480

500

500

    India

11,046

10,040

12,560

13,000

13,000

13,000

    Pakistan

4,000

4,100

3,642

4,300

4,300

4,250

    Paraguay

371

557

500

600

650

650

    Russia

163

198

175

160

160

160

    Thailand

9,779

9,867

11,615

10,500

11,000

11,000

    Uruguay

718

996

1,051

900

800

800

    Vietnam

6,606

5,088

6,488

7,000

7,000

7,000

    Others

1,268

1,254

1,062

1,210

1,034

1,114

                Subtotal

39,363

36,852

44,763

46,075

46,519

46,534

                United States

3,381

3,355

3,349

2,950

3,200

3,200

                World Total

42,744

40,207

48,112

49,025

49,719

49,734 none

TY Imports

 

 

 

 

 

 

    Bangladesh

598

35

2,348

1,400

1,100

1,100

    Benin

400

450

525

550

650

650

    Brazil

363

786

754

650

650

650

    Burkina

350

420

500

550

600

600

    Cameroon

500

500

600

650

700

700

    China

5,150

4,600

5,900

5,000

5,500

5,000

    Cote d'Ivoire

1,150

1,300

1,350

1,400

1,450

1,450

    European Union

1,786

1,816

1,985

2,000

2,000

2,000

    Ghana

580

700

650

700

680

680

    Guinea

420

650

700

775

800

800

    Indonesia

1,350

1,050

350

2,000

1,200

1,200

    Iran

1,300

1,100

1,500

1,300

1,400

1,400

    Iraq

1,000

930

1,060

1,150

1,250

1,300

    Japan

688

685

679

685

685

685

    Kenya

450

500

675

700

750

750

    Malaysia

1,051

823

900

900

1,000

1,000

    Mexico

719

731

910

850

880

880

    Mozambique

575

625

710

725

750

750

    Nepal

530

530

534

600

600

600

    Nigeria

2,100

2,100

2,500

2,600

3,000

3,000

    Philippines

2,000

800

1,200

1,900

1,200

1,800

    Saudi Arabia

1,601

1,260

1,195

1,250

1,300

1,300

    Senegal

990

980

1,100

1,150

1,250

1,250

    South Africa

912

954

1,054

1,000

1,000

1,000

    United Arab Emirates

580

670

750

825

900

900

    Others

12,240

11,894

13,972

13,924

14,525

14,475

                Subtotal

39,383

36,889

44,401

45,234

45,820

45,920

                Unaccounted

2,604

2,551

2,924

2,936

3,044

2,959

                United States

757

767

787

855

855

855

                World Total

42,744

40,207

48,112

49,025

49,719

49,734

 

World Rice Production, Consumption, and Stocks

 

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19 Sep

2018/19 Oct

 

 

 

 

 

 

          none

Milled Production

 

 

 

 

 

 

    Bangladesh

34,500

34,500

34,578

32,650

34,400

34,400

    Brazil

8,465

7,210

8,383

8,208

8,024

8,160

    Burma

12,600

12,160

12,650

13,200

13,400

13,120

    Cambodia

4,925

4,931

5,256

5,399

5,500

5,500

    China

144,560

145,770

144,953

145,989

140,800

140,800

    India

105,482

104,408

109,698

112,910

110,000

111,000

    Indonesia

35,560

36,200

36,858

37,000

37,300

37,300

    Japan

8,079

7,876

7,929

7,787

7,790

7,700

    Korea, South

4,241

4,327

4,197

3,972

3,730

3,730

    Nepal

3,190

2,863

3,480

3,310

3,330

3,330

    Nigeria

3,782

3,941

3,780

3,780

3,780

3,780

    Pakistan

7,003

6,802

6,849

7,500

7,400

7,400

    Philippines

11,914

11,008

11,686

12,235

12,300

12,150

    Thailand

18,750

15,800

19,200

20,370

21,200

21,200

    Vietnam

28,166

27,584

27,400

28,471

29,069

29,069

    Others

41,553

41,977

43,354

43,077

42,168

42,173

                Subtotal

472,770

467,357

480,251

485,858

480,191

480,812

                United States

7,106

6,133

7,117

5,659

6,969

6,947

                World Total

479,876

473,490

487,368

491,517

487,160

487,759 none

Consumption and Residual

 

 

 

 

 

 

    Bangladesh

35,100

35,100

35,000

35,200

35,500

35,500

    Brazil

7,925

7,900

8,000

8,025

8,050

8,025

    Burma

10,500

10,400

10,000

10,100

10,100

10,100

    Cambodia

3,900

3,900

4,000

4,100

4,200

4,200

    China

140,334

140,799

141,448

142,103

143,500

142,500

    Egypt

4,000

3,900

4,300

4,200

4,400

4,100

    India

98,244

93,568

95,776

98,660

99,000

100,000

    Indonesia

38,300

37,850

37,800

38,000

38,200

38,200

    Japan

8,830

8,806

8,730

8,655

8,590

8,600

    Korea, South

4,197

4,212

4,651

4,875

4,475

4,475

    Nepal

3,770

3,353

4,010

3,910

3,930

3,930

    Nigeria

6,100

6,400

6,550

6,700

6,900

6,900

    Philippines

13,000

12,900

12,900

13,250

13,350

13,500

    Thailand

10,000

9,100

12,000

11,170

10,200

10,200

    Vietnam

22,000

22,500

22,000

21,800

22,400

22,100

    Others

61,407

62,283

65,974

67,200

68,606

69,145

                Subtotal

469,713

465,001

479,103

478,225

484,170

484,249

                United States

4,284

3,580

4,230

4,279

4,223

4,222

                World Total

473,997

468,581

483,333

482,504

488,393

488,471 none

Ending Stocks

 

 

 

 

 

 

    Bangladesh

1,592

1,205

854

1,500

1,600

1,600

    China

69,000

78,500

86,500

94,500

95,089

96,000

    India

17,800

18,400

20,550

22,000

20,000

20,000

    Indonesia

4,111

3,509

2,915

3,913

4,211

4,211

    Japan

2,821

2,552

2,410

2,167

2,097

1,882

    Philippines

2,409

2,117

2,003

2,288

2,538

2,738

    Thailand

11,270

8,403

4,238

3,188

3,438

3,438

    Others

17,408

16,711

15,975

15,431

14,002

13,936

                Subtotal

126,411

131,397

135,445

144,987

142,975

143,805

                United States

1,552

1,475

1,462

933

1,424

1,403

                World Total

127,963

132,872

136,907

145,920

144,399

145,208

 

 

Tin tham khảo