Drought disaster initial damage estimated 10bn baht
 

Drought disaster initial damage estimated 10bn baht

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí