Drought cuts Thai sugar output to 9-year low
 

Drought cuts Thai sugar output to 9-year low

Reduced supplies expected to keep global sugar prices near 30-month highs

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí