DRH báo lãi ròng tăng nhẹ và đạt 71 tỷ đồng năm 2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


DRH báo lãi ròng tăng nhẹ và đạt 71 tỷ đồng năm 2017

Năm 2017, lợi nhuận sau thuế của DRH đạt 71,3 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,5% so với 68,9 tỷ đồng năm 2016.

CTCP Đầu tư Căn nhà Mơ Ước (mã DRH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.
Tính riêng quý IV/2017, doanh thu của DRH đạt mức 112 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu tăng trưởng mạnh là nhờ vào hoạt động bán bất động sản đầu tư với đóng góp tới 108 tỷ đồng.
Tuy nhiên, tỷ lệ giá vốn hàng bán giảm mạnh còn 48% so với cùng kỳ 2016 là 90% khiến lợi nhuận gộp đạt gần 55 tỷ đồng, gấp 17 lần so với cùng kỳ 2016 là 3,2 tỷ đồng.
Chi phí bán hàng trong quý này tới 29 tỷ đồng khiến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chỉ còn gần 24 tỷ đồng, giảm 1,2 lần so với 54,4 tỷ đồng cùng kỳ 2016.
Lợi nhuận trước thuế quý IV/2017 chỉ còn 22,3 tỷ đồng, giảm 1,4 lần so với cùng kỳ 2016.
Tuy nhiên, kết thúc năm 2017, doanh thu của DRH đạt 132,4 tỷ đồng, tăng trưởng gần 25% so với năm 2016 và đạt 25% kế hoạch năm.
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 44 tỷ đồng so với năm 2016 và đạt 70 tỷ đồng khiến lợi nhuận sau thuế của DRH có tốc độ tăng trưởng thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng doanh thu.
Lợi nhuận sau thuế của DRH đạt 71,3 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,5% so với 68,9 tỷ đồng năm 2016.
Tính đến hết năm 2017, tổng tài sản của DRH tăng hơn 30% so với năm 2016, đạt mức 1.089 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả tăng mạnh tới 184 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tăng 87% so với đầu năm. Trong đó, doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn tăng 79 tỷ đồng. Chi phí phải trả ngắn hạn tăng 59 tỷ đồng và phải trả ngắn hạn khác tăng 1,6 lần từ 25 tỷ đồng đầu năm lên hơn 65 tỷ đồng cuối năm 2017.
DRH cũng vừa gửi báo cáo giải trình kết quả kinh doanh quý IV/2017.
Theo đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -9,1 tỷ đồng giảm so với cùng kỳ 2016 đạt gần 40 tỷ đồng.
Nguyên nhân, DRH đang tái cơ cấu hoạt động kinh doanh nên doanh thu từ hoạt động kinh doanh phân bón và hoạt động tài chính giảm so với cùng kỳ.
Về phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý IV/2017 đạt 18 tỷ đồng, giảm 2,5 làn so với năm 2016 là do một phần chi phí bán hàng được đưa vào kỳ báo cáo, trong khi dự án bất dodọng sản đang triển khai và chưa ghi nhận doanh thu cho kỳ báo cáo.
Thị giá cổ phiếu DRH đang dao động xung quanh mức giá 18.000 đồng/cổ phần, với khối lượng giao dịch bình quân gần 350.000 cổ phần/phiên.

BizLive

Tin tham khảo