Đồ thị tương quan giá Kali Việt Nam và Kali thế giới năm 2017-2018
 

Đồ thị tương quan giá Kali Việt Nam và Kali thế giới năm 2017-2018

Đồ thị tương quan giá Kali Việt Nam và Kali thế giới năm 2017-2018

Nguồn: Agromonitor tổng hợp