Diện tích thu hoạch và sản lượng hồ tiêu Việt Nam năm 2010 – 2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Diện tích thu hoạch và sản lượng hồ tiêu Việt Nam năm 2010 – 2017

Diện tích thu hoạch và sản lượng hồ tiêu Việt Nam năm 2010 – 2017

Đơn vị: Diện tích (nghìn ha)/ Sản lượng (nghìn tấn)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp từ số liệu Bộ NN&PTNT, (*): Số liệu ước tính.