Diện tích, năng suất, sản lượng lúa gạo của Hàn Quốc giai đoạn 2010-2019: Xu hướng giảm dần trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa
 

Diện tích, năng suất, sản lượng lúa gạo của Hàn Quốc giai đoạn 2010-2019: Xu hướng giảm dần trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.