Diễn biến Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, FOB/HCM theo ngày, 2017-2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Diễn biến Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, FOB/HCM theo ngày, 2017-2018

Diễn biến Giá xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam, FOB/HCM theo ngày, 2017-2018 (USD/tấn)