Diễn biến giá Urea trên một số thị trường thế giới và chợ Trần Xuân Soạn từ tháng 1/2017-5/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Diễn biến giá Urea trên một số thị trường thế giới và chợ Trần Xuân Soạn từ tháng 1/2017-5/2018

Diễn biến giá Urea trên một số thị trường thế giới và chợ Trần Xuân Soạn từ tháng 1/2017-5/2018

Nguồn: Mosaicco- Agromonitor tổng hợp (Tháng 5*/2018: Tính đến ngày 11/05)