Diễn biến giá Ure thế giới tại một số khu khu vực năm 2017-2018
 

Diễn biến giá Ure thế giới tại một số khu khu vực năm 2017-2018

Diễn biến giá Ure thế giới tại một số khu khu vực năm 2017-2018, USD/tấn FOB

Nguồn: Agromonitor tổng hợp