Diễn biến giá Ure tại một số khu vực trên thế giới năm 2018-2019
 

Diễn biến giá Ure tại một số khu vực trên thế giới năm 2018-2019

Diễn biến giá Ure tại một số khu vực trên thế giới năm 2018-2019, USD/tấn FOB