Diễn biến giá Ure tại chợ Trần Xuân Soạn, 1/2017-3/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Diễn biến giá Ure tại chợ Trần Xuân Soạn, 1/2017-3/2018

Diễn biến giá Ure tại chợ Trần Xuân Soạn, 1/2017-3/2018, đ/kg

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp; Ghi chú: tháng 2/2019-3/2019 tính theo tuần